Pædagogiske metoder

_______________________

Vi arbejder ud fra den systemiske tankegang, hvor vi ser det det enkelte menneske, som en del af en større helhed - herunder med fokus på relationer, tanker og handlinger.

Perleplade laver af borger på Satellitten

KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

Denne pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systemisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det som virker.

En vigtig tilgang er også at vi undersøger – snarere end fortolke. Det er vigtigt at vi ikke tror vi ved bedst, hvordan andre mennesker tænker og bedst ved hvad de gerne vil. Men at vi undersøger og er nysgerrig.

Vi tager typisk udgangspunkt i det, der virker, og udvikler herfra. Grunden til vi gerne vil arbejde med det som fungerer og virker er at vi oplever, at mennesker har nemmere ved at bevare lyst og gejsten til udvikling og forandring.

I arbejdet med anerkendende pædagogik handler det blandt andet i høj grad om at kunne sætte sig i den andens sted og se verden ud fra den andens perspektiv. De professionelle skal være nysgerrig på og spørge ind til personen med udviklingshæmnings perspektiv, og have blik for at se personens ressourcer.
Læring og udvikling er i fokus, og det gør man synligt for borgeren.

.... Dog skal det nævnes at KRAP skemaerne udvælges i samarbejde med beboerne, i forhold til hvad der giver mening for den enkelte at arbejde med.

 

GAF -  Global Assement of Functioning scale

GAF bruges i den pædagogiske relationsbehandling og miljøterapi.

GAF skalaen kan hjælpe os til:

  • Status, så vi møder beboeren, der hvor vedkommende er.
  • Skabe realistiske her og nu forventninger hos både behandlerteam, beboer og pårørende.
  • Kvalitetsikring af indsatsen.
  • Udvikling af GAF-relaterede mestringsstrategier.
  • Planlægge og graduere den pædagogiske indsats ud GAF score sammenholdt med de øvrige.
  • Give en fingerpeg om hvor traumatiseret den unge er og hvor længe indsatsen vil formode at tage.