Tilsyn

_______________________

Social tilsyn

På Skelbæk Centret får vi årligt besøg af det sociale tilsyn. Social tilsynet har ansvaret for godkendelse af vore tilbud og har også det driftorienterede tilsyn.

Socialtilsynets opgave er ved godkendelse at træffe en afgørelse om godkendelse, som egnet på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en proces, der fører til, at kun de tilbud, der har den fornødne kvalitet godkendes, mens tilbud uden den fornødne kvalitet, ikke godkendes.

Social tilsynet fører desuden driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet skal, som led i det driftsorienterede tilsyn, både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet. Driftstilsyn er fortløbende.

Samtale ved et bord, mens der bliver serveret drikkelse

Seneste rapport fra Det Social Tilsyn

Følgende skrift er konklusionen fra rapporten, som blev udarbejdet efter at det Sociale Tilsyn havde besøgt Skelbæk Centret; ergo en vurdering af det samlet tilbud fra det uanmeldte visit, som fandt sted den 20. april 2017 og 4. maj 2017, hvor der var anmeldt besøg.

_____

Socialtilsyn Midt vurderer, at Skelbæk Centret lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn.
Skelbæk Centret er godkendt efter ABL § 105, stk. 2 og Servicelovens § 103 og § 104.
Skelbæk Centret er godkendt til at modtage 38 borgere i alderen 18 år og opefter på Holmelunden, 12 borgere i alderen 18 år og opefter på Satellitten, og i alt 91 pladser i alderen 18 år og opefter i dagtilbuddene.

Socialtilsynets samlede vurdering er at:
- Tilbuddet støtter og motiverer borgerne i at komme i uddannelse, beskæftigelse eller dagtilbud, og de fleste
borgere er i enten uddannelse eller beskæftigelse. De borgere, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, bliver
tilbudt aktiviteter i dagligdagen.
- Tilbuddet arbejder med og har fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed efter
borgernes behov og forudsætninger.
- Tilbuddet har en meget bred målgruppe i forhold til diagnoser, hvilket stiller store krav til medarbejdernes
kompetencer og faglige viden. Tilbuddet anvender generelt relevante faglige tilgange og metoder i forhold til
tilbuddets målsætning og målgrupper.
- Tilbuddet har en procedure for skriftlighed. Tilbuddet arbejder med resultatdokumentation med det formål at
dokumentere at resultatet af indsatsen opnår en forventet og positiv effekt.
- Borgerne har medbestemmelse og indflydelse på eget liv. Dog kan flere af borgerne have værgemål, som kan
have indvirkning på selvbestemmelsen.
- Borgerne trives generelt i tilbuddet, og tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed, samt
forebygger magtanvendelser og overgreb.
- Tilbuddets ledelse er faglig kompetent og varetager tilbuddets strategiske udvikling og driver tilbuddet fagligt og
økonomisk forsvarligt.
- Tilbuddets medarbejdere har generelt relevante kompetencer, erfaring og viden, der er nødvendige i forhold til
målgruppe, metoder og borgernes behov.
- Overordnet vurderes kommunale/regionale tilbud at have en bæredygtig økonomi, som vurderes at være
gennemskuelig for både tilsyn og de visiterende kommuner for så vidt angår takstfastsættelsen. Der er en
økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige aktivitetsomkostninger, der understøtter
et højere kvalitetsniveau end tidligere år.
- Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel.

 

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet er ikke blevet præsenteret for oplysninger, der giver anledning til at ændre bedømmelsen eller vurderingerne fra 2016:
Socialtilsynet vurderer at døgnafdelingerne opstiller konkrete mål for at støtte og stimulere borgerne i at komme afsted og passe et arbejde/uddannelse, og at borgerne trives i dagtilbuddene.

Socialtilsynet vurderer at borgerne er i uddannelse, beskyttet beskæftigelse eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud, og at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem bo- og dagtilbud.

Socialtilsynet vurderer at de borgere, som ikke er i et dagtilbud, bliver tilbudt aktiviteter i dagligdagen.

 

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet er ikke blevet præsenteret for oplysninger, der giver anledning til at ændre bedømmelsen eller vurderingerne fra 2016:
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet medvirker til at sikre borgernes mulighed for personlig udvikling og deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. Tilbuddet har fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed bl.a. gennem opstilling af mål og delmål.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne som udgangspunkt deltager i aktiviteter i lokalsamfundet både individuelt og som gruppe.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet så vidt muligt imødekommer borgernes ønsker om ferieophold/dagsture.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne støttes i kontakten til pårørende og netværk. Dette sker eks. via hjemmebesøg eller besøg i deres lejlighed.

Borgere opfører et skuespil på MSM

Målgruppe, metoder og resultater

Socialtilsynet vurderer at Skelbæk Centret har et klart formål med indsatsen.

Socialtilsynet vurderer at de anvendte faglige metoder og tilgange medvirker til borgernes trivsel og resulterer i udvikling for borgerne.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet kan redegøre for målsætning, målgrupper og metoder. Tilbuddet har en meget bred målgruppe, og medarbejderne er generelt klædt på til opgaven.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har udarbejdet procedure for skriftlighed. Tilbuddet arbejder med resultatdokumentation gennem at dokumentere resultatet af indsatsen, og tilbuddet opnår en positiv effekt.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet kan redegøre for et aktivt samarbejde med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.

 

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret, og at ledelsen driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddets ledelse er fagligt kompetent og varetager tilbuddets strategiske udvikling, herunder kompetenceudvikling.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet benytter sig af sparring, intern og ekstern faglig supervision og anvender specialistkompetencer.

Socialtilsynet vurderer at borgerne generelt har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.

Socialtilsynet vurderer at personalegennemstrømningen er relativ høj.

Socialtilsynet vurderer at sygefraværet er lidt højt.

 

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer at tilbuddets medarbejdere generelt har de faglige kompetencer, erfaring og viden, der er nødvendige i forhold til målgruppe, metoder og borgernes behov.

Socialtilsynet vurderer at medarbejdergruppen samlet set har relevante uddannelser, og der er fokus på hvordan de nødvendige kompetencer sikres. Tilbuddet anvender specialistkompetencer.

Socialtilsynet vurderer at medarbejdernes samspil med borgerne afspejler, at medarbejderne har relevante kompetencer og møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger.

 

Fysiske rammer

Socialtilsynet er ikke blevet præsenterer for oplysninger, der giver anledning til at ændre bedømmelsen eller vurderingerne fra 2016:
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er egnede til målgruppen og formålet.

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer inde og ude giver mulighed for at tilgodese borgernes særlige udfordringer, dette eks. ved at tage individuelle hensyn.

Tilsynet vurderer, at borgerne har mulighed for at præge fælleslokalerne eks. med udsmykningen. Ligeledes er det borgerne selv, som indretter deres lejligheder.

 

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer at Skelbæk Centret understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne har medbestemmelse og indflydelse på eget liv og bliver hørt, anerkendt og respekteret. Flere af borgerne har værgemål, hvilket kan have indvirkning på selvbestemmelsen.

Socialtilsynet vurderer at borgerne trives i tilbuddet, og at tilbuddet generelt støtter borgerne i adgang til relevante sundhedsydelser.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet forebygger magtanvendelser, vold og overgreb.

 

Økonomi

Overordnet vurderes kommunale/regionale tilbud at have en bæredygtig økonomi, da der er en kommunal økonomi, der understøtter driften af tilbuddet.

Tilsynet har godkendt tilbuddets budget for 2017 på det foreliggende grundlag.

Økonomien vurderes at være rimeligt gennemskuelig for både tilsyn og de visiterende kommuner for så vidt angår takstfastsættelsen.

Vedrørende økonomien i øvrigt anses der ikke at være gennemskuelighed overfor de visiterende kommuner, da de indberettede regnskabsnøgletal på Tilbudsportalen ikke er verificerbare ligesom der ikke offentliggøres budgetnøgletal på Tilbudsportalen. Tilsynet vurderer, at der er fejl i tilbuddets indberettede lederomkostninger i årsrapport 2016 og personaleoplysninger på Tilbudsportalen, og har orienteret tilbuddet herom.

Socialtilsyn Midt vurderer, at der for tilsynet er en vis gennemskuelighed i økonomien på baggrund af det indberettede budget, men da der ikke indsendes regnskab for tilbuddet er der ikke fuld gennemskuelighed i økonomien for tilsynet.

Socialtilsyn Midt vurderer, at der for tilsynet ikke er fuld gennemskuelighed i økonomien, da omsætningen ikke er specificeret i det indberettede budget, så det fremgår hvilken belægning, der er budgetteret med samt til hvilken takst. Derudover indsendes der ikke regnskab for tilbuddet.

For Socialtilsyn Midt er gennemskueligheden over økonomien endvidere ikke til stede på nuværende tidspunkt på grund af, at budgettet er aflagt i henhold til reglerne med et samlet budgetskema for tilbuddet. Ud fra budgetskemaet kan Socialtilsyn Midt ikke se, hvad der er budgetlagt på underafdelingerne og de enkelte adresser. Det betyder, at socialtilsynet skal godkende budgettet uden viden om, hvilken afdeling de enkelte medarbejdere arbejder på. Dermed kan det kun i meget ringe grad lade sig gøre at sammenholde målgrupperne og metoderne med økonomien på den enkelte afdeling. Det antages pga. af tilbuddets størrelse, at budgettet giver mulighed for den fornødne kompetenceudvikling i tilbuddet.

Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år.

 

Græskar på Hatkjaerhus