Dialogbaseret aftale

_______________________

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og skabe vækst i kommunen.

Eksternt konkretiseres visionen gennem planstrategien, de overordnede politikker og øvrige politikker. Herved sikres, at der er en rød tråd fra den overordnede vision til kommunens konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og foreninger m.m.

Internt konkretiseres visionen gennem målsætningerne i direktionens strategiplan og indsatserne i direktionens handlingsplan og gennem de lokale mål, som den enkelte aftaleenhed fastlægger. Både de politiske, administrative og lokale målsætninger indgår i dialogaftalerne.

Følgende skrift er Skelbæk Centrets DBA (DialogBaseret Aftale) 2017-2018 - Handicap og Psykiatri.

Målsætning 1: 

Brugerne skal opleve, at deres ressourcer er i spil, så den enkelte kan bidrage med sit fulde potentiale og opnå øget selvstændighed og livskvalitet.

Mål 1

Øge anvendelsen af velfærdsteknologi og IT-løsninger.

Indsatser

Hvert center iværksætter velfærdsteknologi og IT-løsninger i henholdsvis bostøtte, botilbud og dagtilbud evt. med bistand fra projektleder. Initiativerne er evt. finansieret af investeringspuljen.

Skelbæk Centret vil fortsat iværksætte velfærdsteknologi og IT løsninger på Holmelunden, Satellitten, MSM og Hatkjærhus i samarbejde med Projektleder

 • En bedre tilgængelighed af IT løsninger. IPad, bærbare computere for medarbejderne til understøttelse af dokumentationsarbejdet og de pædagogiske tilgange.
 • Vi vil fortsat indføre badestole, trykhedsstole, trykhedsudstyr og andet som kan give den enkelte bruger livskvalitet og reducere personaleforbrug.
 • Vi vil implementere Videomøder i dagligdagen specielt i forhold til samarbejdspartnere.
 • Vi vil understøtte muligheden for, at brugerne kan benytte IPads, telefoner i hverdagen.

Alle centre med bostøtte arbejder med bostøtte via video herunder opfølgning på projektet og evt. implementering i organisationen.

Udbygge brugen af videomøder i forhold til samarbejdspartnere og borgere og mellem Specialteam og centrene.

Centrene skal implementere nyt vagtplanssystem fra 2017.

 • Skelbæk Centret vil implementere nyt vagtplansystem i 2017.
 • Skelbæk Centret vil tage alle RKSK forums faciliteter i brug ved overgang til nyt IT fagsystem.

Specialteam ajourfører et dynamisk katalog over velfærdsteknologi og digitale løsninger til brugere og medarbejdere på centrene og i Specialteam, som også beskriver erfaringer ved brugen af løsningerne.

Specialteam samarbejder på tværs i og uden for kommunen og videreformidler viden om velfærdsteknologi og digitale løsninger.

Specialteam tænker velfærdsteknologi ind ved visitation.

Fagområdet medvirker i LIS projektet (Ledelsesinformation).

Dokumentation

Resultat af spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af Viden og Strategi og fokusgruppeinterviews.

 

Mål 2

Videreudvikle brugen af Voksenudredningsmetoden og Faglige kvalitetsoplysninger i sammen med medarbejdere, brugere, pårørende og civilsamfund og virksomheder.

Indsatser

Udarbejde status for brugen af VUM og FKO og videreudvikling heraf i samarbejde med Vidensdelingsgruppen.

 • Skelbæk Centret vil fortsat have fokus på dokumentation.
 • Skelbæk Centret vil integrere brugen af VUM og FKO i arbejdet med brugerne.
 • Specielt vil vi have fokus på samarbejdet med andre kommuner.
Dokumentation

Resultat af spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af Viden og Strategi og fokusgruppeinterviews.

 

Målsætning 2:

Vi indtænker altid borgernes egne og omkringliggende ressourcer i løsningen af kerneopgaven.

 

Mål 1

Øge anvendelsen af samskabelse i opgaveløsningen.

Indsatser

Ledere og nøglepersoner deltager i kompetenceudviklingsprojektet, og der iværksættes indsatser for at understøtte, at nøglepersonernes kompetencer anvendes og vedligeholdes.

På alle centre og i Specialteam iværksættes indsatser for, at alle har kendskab til, forstår og arbejder ud fra Handicap og Psykiatris kerneopgave: at støtte at brugerne udvikler og anvender deres ressourcer.

Centrene arbejder med samskabelse via nøglepersonprojekterne.

Centrene udnytter metoder, der understøtter samskabelse.

 • Centerleder og de tre daglige ledere deltager sammen med udvalgte nøglepersoner i kultur og kompetenceprojektet i perioden forår 2016 og frem til efterår 2017.
 • Nøglepersonprojekterne implementeres på afdelingerne.
 • Der afholdes et temamøde for alle fastansatte på Skelbæk Centret om emnet samskabelse.
Dokumentation

Nøglepersonprojekterne.

Beskrivelse af metoder der understøtter samskabelse.

Opfølgning på Direktionens strategiplan.

Forskningsresultat fra VIA.

 

Målsætning 3:

Vi udvikler vores metoder og tilbud, så de understøtter et sundt og aktivt liv.

 

Mål 1

Ny tilgang til visitation og nyt tilbud til kortere forløb. 

Indsatser

Etablering af ny tilgang til visitation og nyt tilbud til kortere forløb i 2017. 

Dokumentation

Projektbeskrivelse og politisk beslutning.

 

Mål 2

Udvikle og tilpasse tilbud til fremtidens behov.

Indsatser

Specialteam i samarbejde med centrene udarbejder hvert år en strategiplan, der beskriver anlægsbehov.

Fagområdet tænker velfærdsteknologi og It-løsninger ind, når vi bygger nye tilbud eller renoverer.

Dokumentation

Strategiplan for udvikling af egne tilbud.

 

Mål 3

Medvirke til at skabe sammenhæng i tilbud på tværs af kommunen.

Indsatser

Samarbejde med Beskæftigelse omkring dagtilbud og bostøtte, mentor, LAB tilbud.

 • MSM, Hatkjærhus og Satellitten vil samarbejde med beskæftigelse.

 

Mål 4

Nyt IT fagsystem.

Indsatser

Indførelse af nyt IT fagsystem.

 • Skelbæk Centret vil deltage i processen med at indføre ny IT fagsystem og implementere systemet på alle afdelinger efterfølgende.

 

Lokale mål

Mål

Sikre medarbejdernes kompetencer og mulighed for løbende af opkvalificere sig i forhold til målgruppen.

Indsatser

Skelbæk Centret vil igangsætte følgende tiltag:

 • KRAP grundkursus for ansatte uden kendskab til metoden.
 • Fortsat integrere faglig koordinator på afdelingerne.
 • Mentaliseringskursus for Satellittens medarbejdere.
 • Suppleringskursus for supervisorerne.
 • Kurser som retter sig mod fysiske sygdomme, f.eks. demens, epilepsi.
 • Kursus som retter sig mod målgrupper med dobbeltdiagnoser, autisme.
 • Give plads og rum til implementering af viden i dagligdagen. 
Dokumentation

Registrering af afholdelse af kurser.